Regulamin

REGULAMIN IMPREZY
pod nazwą:
“Krakowski Pony Meet 18.2”
Kraków, 30.03.2019

 1. Impreza pod nazwą “Krakowski Pony Meet 18.2” (zwana dalej “Imprezą”) odbywać się będzie w Krakowie w dniu 30.03.2019. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca imprezy po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości nowego miejsca. Informacja ta zostanie podana na stronie wydarzenia nie później, niż 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy.
 2. Krakowski Pony Meet 18.2 jest imprezą kulturalną w rozumieniu Ustawy z 25 października 1991 r. o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej (Dz. U. 01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 (Dz. U. Nr 62 poz. 504)
 3. Impreza jest organizowana przez  Fundację Polskich Bronies “Canterlot”, KRS: 0000452279, z siedzibą w Krakowie przy ul. Młyńskiej 5/7, grupę D’n’A oraz grupę CMC
 4. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba, która podpisała listę uczestników i uiściła opłatę akredytacyjną. Potwierdzeniem złożenia opłaty jest otrzymanie Identyfikatora. Osoby niepełnoletnie (w wieku poniżej 15 lat) zobowiązane są przebywać na terenie imprezy w towarzystwie opiekuna. Wyjątek od tego stanowią osoby, które przy akredytacji okazały zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w imprezie. Wzór prawidłowo sporządzonej zgody będzie udostępniony na stronie internetowej.
 5. Zwolnieni z opłaty są Organizatorzy oraz osoby przez nich wyznaczone. Opłata akredytacyjna nie stanowi przychodu i zostanie ona w całości przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją Imprezy, poniesionych przez organizatorów. Opłata akredytacyjna raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 6. Wysokość opłaty akredytacyjnej jest zmienna i wynosi kolejno:
  – 15 PLN  za możliwość przebywania na terenie Imprezy i uczestnictwa w niej przez cały okres jej trwania
  – 25 PLN  za możliwość przebywania na terenie Imprezy i uczestnictwa w niej przez cały okres jej trwania dla dzieci poniżej 15 roku życia z opiekunami (2 osoby dorosłe i 2 dzieci)
  – 0 PLN za możliwość przebywania na terenie Imprezy i uczestnictwa w niej przez cały okres jej trwania dla dzieci poniżej 10 roku życia
 7. Wejście na teren imprezy oraz uiszczenie opłaty akredytacyjnej jest jednoznaczne ze zgodą na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Uczestnik ma obowiązek z zapoznaniem się z regulaminem przed Imprezą, lub w chwili wejścia na jej teren.
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu, lub zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego powodujące zagrożenie dla mienia, zdrowia, bądź życia własnego, bądź innych uczestników, oraz nieprzestrzeganie prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będzie skutkować natychmiastowym usunięciem z terenu Imprezy jak i pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej.
 9. Od momentu wejścia na teren Imprezy do jego opuszczenia każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników ani za inne zdarzenia prowadzące, lub mogące prowadzić do podobnych skutków.
 10. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każda osoba biorąca udział w imprezie powinna posiadać ubezpieczenie we własnym zakresie.
 11. Krakowski Pony Meet 18.2 jest imprezą zamkniętą. Na terenie Imprezy przebywać mogą tylko uczestnicy, obsługa oraz osoby do tego upoważnione przez Organizatorów, bądź obsługi budynku. Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest do noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, a w razie jego zgubienia o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu Organizatorom Imprezy celem wydania duplikatu identyfikatora. Duplikat można dostać tylko raz.
 12. Wszyscy uczestnicy Imprezy zobowiązani są okazać przy wejściu ważny dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Organizatorzy mają prawo do nie wpuszczenia na teren Imprezy osób nie posiadających w/w dokumentów, jak i każdej osoby, której wygląd, bądź zachowanie budzić będzie jakiekolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia, lub trzeźwości, osób zachowujących się agresywnie, lub w sposób który znacząco może obniżyć poziom bezpieczeństwa uczestników.
 13. Na teren Imprezy KATEGORYCZNIE zabrania się wnoszenia i posiadania jakiejkolwiek broni – w tym białej – i innych przedmiotów uznanych za niebezpieczne w w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o Broni i Amunicji (Dz. U. Z 2004 r. nr 52 poz. 525, z późn. zm.)
 14. Repliki broni wykorzystywane jako rekwizyty podczas atrakcji mogą zostać wniesione na teren imprezy tylko za zgodą Organizatorów.
 15. Na terenie Imprezy oraz terenie bezpośrednio przylegającym do budynku bursy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia i zażywania tytoniu oraz e-papierosów oraz posiadania i zażywania w jakikolwiek sposób narkotyków, substancji odurzających w tym również dopalaczy. Osoby którym zostanie udowodnione posiadanie jakichkolwiek substancji odurzających zostaną bezzwłocznie usunięte z terenu Imprezy – w szczególnych wypadkach przekazane służbom miejskim, bądź Policji.
 16. Osoby nietrzeźwe, agresywne, stwarzające zagrożenie dla uczestników imprezy, oraz osoby celowo utrudniające realizowanie programu Imprezy będą usuwane z jej terenu ze skutkiem natychmiastowym.
 17. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do wezwania do okazania bagażu i jego zawartości osób podejrzanych o wnoszenie na teren Imprezy przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych ,  jak i kontroli osobistej za zgodą osoby kontrolowanej.
 18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone, bądź pozostawione bez opieki podczas trwania Imprezy.
 19. Nieprzestrzeganie porządku na terenie Imprezy oraz niestosowanie się do poleceń Obsługi Imprezy, jak i Obsługi budynku skutkuje usunięciem z terenu Imprezy.
 20. We wszystkich przypadkach spornych, bądź nie uwzględnionych w tym regulaminie decydujący głos mają Organizatorzy Imprezy, bądź Obsługa budynku
 21. Sprawy nieuregulowane powyższym Regulaminem podlegają przepisom ogólnym Kodeksu Cywilnego.

Kraków, dnia 20 sierpnia 2018.